Öne Çıkanlar EOKA Yunanistan Prof. Dr. Ziya SELÇUK AŞKENAZ Chabad

RUSYA VE ÇİN İŞBİRLİĞİ

Çeviri : Dr. Nurfer TERCAN

4 Şubat 2022'de Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetlisi olarak Çin'i ziyaret etti. Devlet başkanları Pekin'de görüştüler ve XXIV Kış Olimpiyat Oyunlarının açılış törenine katıldılar. Bundan böyle Taraflar olarak anılacak olan Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti aşağıdakileri beyan eder.

Bugün dünya büyük ölçekli değişimler geçirmekte, insanlık hızlı bir gelişme ve büyük ölçekli dönüşümlerle dolu yeni bir döneme girmektedir. Çok kutupluluk, ekonomik küreselleşme, toplumun bilgilendirilmesi, kültürel çeşitlilik, küresel yönetişim sisteminin dönüşümü ve dünya düzeni gibi süreçler ve fenomenler gelişiyor, devletlerin birbirine bağlılığı ve karşılıklı bağımlılığı artıyor, dengeyi yeniden dağıtmak için bir eğilim oluşuyor. dünya güçleri, dünya topluluğunun barışçıl ve ilerici kalkınma çıkarları için liderlik talebi büyüyor. . Aynı zamanda, dünyada devam eden yeni bir koronavirüs enfeksiyonu pandemisinin arka planında, uluslararası ve bölgesel güvenlik alanındaki durum her geçen gün daha karmaşık hale geliyor, küresel zorluklar ve tehditler çoğalıyor. Dünya sahnesinde bir azınlığı temsil eden bazı güçler, uluslararası sorunların çözümünde tek taraflı yaklaşımları savunmaya ve güç politikalarına başvurmaya, diğer devletlerin iç işlerine müdahale etmeye, meşru hak ve çıkarlarına zarar vermeye, çelişkileri, anlaşmazlıkları ve çatışmaları kışkırtmaya devam ediyor, insanlığın gelişimini ve ilerlemesini engellemek, bu da uluslararası toplum tarafından reddedilmesine neden olur.

Taraflar, diyaloğu ve karşılıklı güveni güçlendirmeye, karşılıklı anlayışı derinleştirmeye, barış, kalkınma, eşitlik, adalet, demokrasi ve özgürlük gibi evrensel değerleri korumaya, ortak refahın çıkarlarına çağrıda bulunarak tüm devletlere çağrıda bulunurlar. halkların kendi ülkelerinin kalkınma yolunu bağımsız olarak seçme hakları ve ayrıca güvenlik ve kalkınma alanındaki devletlerin egemenliği ve çıkarları, BM'nin merkezi rolüne dayanan uluslararası sistemi, uluslararası temelli dünya düzenini korumak için. BM ve Güvenlik Konseyi'nin merkezi ve koordine edici rolü ile gerçek çok taraflılığı sağlamak, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini teşvik etmek, dünyada barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını sağlamak.

I

Taraflar, demokrasinin tek tek devletlerin bir ayrıcalığı değil, evrensel bir insani değer olduğu, desteklenmesi ve korunmasının tüm dünya topluluğu için ortak bir görev olduğu konusunda hemfikirdir.

Partiler, demokrasinin, vatandaşların refahını artırmak ve demokrasi ilkesini sağlamak adına vatandaşların kendi ülkelerinin yönetimine katılmalarının bir yolu olduğu gerçeğinden hareket eder. Demokrasi, kamusal yaşamın her alanında ve ulusal süreç çerçevesinde uygulanır, tüm halkın çıkarlarını, iradesini yansıtır, haklarını garanti eder, ihtiyaçlarını karşılar ve çıkarlarını korur. Demokrasi kalıplar üzerine kurulmaz. Belirli bir devletin sosyo-politik yapısına, tarihine, geleneklerine ve kültürel özelliklerine bağlı olarak, halkı bu devletin özelliklerine karşılık gelen bu tür demokrasi uygulama biçimlerini ve yöntemlerini seçme hakkına sahiptir. Bir devletin demokratik olup olmadığına karar verme hakkı yalnızca halkına aittir.

Taraflar, zengin bir kültürel ve tarihi mirasa sahip dünya güçleri olan Rusya ve Çin'in, binlerce yıllık kalkınma deneyimine, geniş halk desteğine ve vatandaşların ihtiyaç ve çıkarlarının dikkate alınmasına dayanan derin demokrasi geleneklerine sahip olduklarını belirtiyorlar. Rusya ve Çin, halklarına, yasalara uygun olarak, devlet yönetimine ve kamu yaşamına çeşitli yöntemlerle ve çeşitli biçimlerde katılma hakkını garanti eder. Her iki ülke halkları da seçtikleri yola güveniyor ve diğer devletlerin demokratik yapısına ve geleneklerine saygı duyuyor.

Taraflar, demokratik ilkelerin sadece yerel yönetimde değil, küresel düzeyde de uygulandığına dikkat çekiyor. Tek tek devletlerin kendi “demokratik standartlarını” diğer ülkelere dayatma, demokrasi kriterlerine uygunluk düzeyini değerlendirme tekel hakkını kendilerine mal etme, dar format oluşturma da dahil olmak üzere ideolojik zeminler boyunca ayrım çizgileri çizme girişimleri bloklar ve durumsal ittifaklar, aslında demokrasiyi ayaklar altına almanın ve onun ruhundan ve gerçek değerlerinden uzaklaşmanın bir örneğidir. Bu tür bir hegemon olma girişimleri, küresel ve bölgesel barış ve istikrar için ciddi bir tehdit oluşturmakta ve dünya düzeninin istikrarını baltalamaktadır.

Taraflar, demokrasinin ve insan haklarının korunmasının diğer ülkeler üzerinde baskı oluşturmak için bir araç olarak kullanılmaması gerektiğinden emindir. Taraflar, demokratik değerlerin kötüye kullanılmasına, demokrasiyi ve insan haklarını koruma bahanesiyle egemen devletlerin iç işlerine müdahaleye, dünyada bölünme ve çatışmayı kışkırtma girişimlerine karşı çıkıyorlar. Taraflar, uluslararası toplumu kültürlerin ve medeniyetlerin çeşitliliğine, farklı ülke halklarının kendi kaderini tayin hakkına saygı duymaya çağırır. Taraflar, gerçek demokrasiyi teşvik etmek için ilgili tüm ortaklarla birlikte çalışmaya hazırdır.

Taraflar, BM Şartı ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin evrensel insan hakları alanında asil hedefler belirlediğini, tüm devletlerin uyması ve uygulamada uygulaması gereken temel ilkeleri belirlediğini not eder. Aynı zamanda, ulusal özellikler, tarih ve kültür farklılıkları, sosyal sistem ve devletlerin sosyo-ekonomik gelişme düzeyi nedeniyle, insan haklarının evrenselliğini belirli bir ülkedeki gerçek durumla ilişkilendirmek, korumak, korumak için gereklidir. devletlerin içinde bulunduğu durum ve nüfusun ihtiyaçlarına göre insan hakları. İnsan haklarının geliştirilmesi ve korunması uluslararası toplumun ortak görevidir. Devletler, insan haklarının tüm kategorilerine eşit derecede dikkat etmeli ve bunları sistematik olarak teşvik etmelidir. İnsan hakları alanında uluslararası işbirliği, tüm ülkelerin katılımıyla eşit bir diyalog temelinde yürütülmelidir. Bütün devletler kalkınma hakkına eşit erişime sahip olmalıdır. İnsan hakları konularında etkileşim ve işbirliği, uluslararası insan hakları sistemini güçlendirmek için tüm ülkelerin eşitliğine ve karşılıklı saygıya dayanmalıdır.

II

Taraflar, barış, kalkınma ve işbirliğinin modern uluslararası sistemin ana unsurları olduğuna inanmaktadır. Kalkınma, halkların refahını sağlamada kilit bir faktördür. Devam eden yeni koronavirüs enfeksiyonu pandemisi, BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin uygulanması için ciddi bir zorluk teşkil ediyor. Küresel kalkınmanın yeni aşamasının denge, uyum ve kapsayıcılık ile karakterize edilmesini sağlamaya yardımcı olmak için küresel kalkınma için ortaklıkları geliştirmek son derece önemlidir.

Taraflar, EAEU ile Çin arasında çeşitli alanlarda pratik işbirliğini derinleştirmek ve Asya-Pasifik arasındaki karşılıklı bağlantı düzeyini artırmak için Avrasya Ekonomik Birliği ile Tek Kuşak, Tek Yol girişiminin kalkınma planlarını birbirine bağlamaya yönelik çalışmaları yoğunlaştırmayı planlıyorlar. ve Avrasya bölgeleri. Taraflar, Büyük Avrasya Ortaklığının paralel ve koordineli oluşumuna ve Avrasya kıtasının halklarının yararına bölgesel birliklerin, ikili ve çok taraflı entegrasyon süreçlerinin geliştirilmesi adına Kuşak ve Yol'un inşasına odaklandıklarını teyit ederler.

Taraflar, Kuzey Kutbu'nun sürdürülebilir kalkınması alanında pratik işbirliğini sürekli olarak derinleştirme konusunda anlaştılar. Taraflar, BM de dahil olmak üzere çok taraflı mekanizmalar çerçevesinde işbirliğini güçlendirecek ve uluslararası toplumun kalkınma konularının küresel makropolitikanın koordinasyonunda kilit noktalar listesine dahil edilmesini teşvik edecek. Taraflar, gelişmiş ülkeleri kalkınma yardımı sağlamaya, gelişmekte olan ülkelere daha fazla kaynak sağlamaya, ülkelerin eşitsiz kalkınma sorunlarına eğilmeye ve devletler arasındaki bu tür dengesizlikleri ortadan kaldırmaya ve küresel ve uluslararası kalkınma alanında işbirliğini teşvik etmeye yönelik resmi taahhütlerini vicdani bir şekilde yerine getirmeye çağırır. . Rus Tarafı, "BM'deki Küresel Kalkınma Girişimini Destekleyen Dostlar Grubu"nun faaliyetlerine katılım da dahil olmak üzere, Çin Tarafı tarafından öne sürülen "Küresel Kalkınma Girişimi" üzerinde çalışmaya devam etmeye hazır olduğunu teyit eder. BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin uygulanmasını hızlandırmak için Taraflar, uluslararası toplumu yoksulluğun azaltılması, gıda güvenliği, salgın kontrolü ve aşılar, kalkınma finansmanı, iklim değişikliği gibi kilit işbirliği alanlarında pratik adımlar atmaya çağırıyor. yeşil kalkınma, sanayileşme, dijital ekonomi, altyapı bağlantısı dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma.

Taraflar, uluslararası toplumu bilimsel ve teknolojik gelişme için açık, eşit, adil ve ayrımcı olmayan koşulları sağlamaya, ekonomik büyüme için yeni itici güçlerin belirlenmesi amacıyla üretimde bilimsel ve teknolojik başarıların pratik uygulamasını hızlandırmaya çağırır.

Taraflar, tüm ülkeleri sürdürülebilir ulaşım alanında işbirliğini güçlendirmeye, akıllı ulaşım, sürdürülebilir ulaşım, Kuzey Kutbu yollarının geliştirilmesi ve işletilmesi dahil olmak üzere ulaşım kapasitelerinin oluşturulması alanında aktif olarak temaslar geliştirmeye ve bilgi alışverişinde bulunmaya ve diğer alanları geliştirmeye çağırır. küresel salgın sonrası toparlanmanın çıkarları.

Taraflar ciddi adımlar atmakta ve iklim değişikliği ile mücadeleye önemli katkılarda bulunmaktadırlar. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin kabulünün 30. yıldönümünü birlikte kutlayan Taraflar, bu Sözleşmeye ve ortak fakat farklı sorumluluklar ilkesi de dahil olmak üzere Paris Anlaşmasının amaçlarına, ilkelerine ve hükümlerine olan bağlılıklarını yeniden teyit ederler. Taraflar, Paris Anlaşması'nın tam olarak etkin bir şekilde uygulanması için ortaklaşa çaba gösterirler, yükümlülüklerini yerine getirmeyi amaçlarlar ve ayrıca gelişmiş ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere karşı mücadelede fiilen gelişmekte olan ülkelere 100 milyar ABD doları tutarında mali destek sağlamasını beklerler. iklim değişikliği. Taraflar, iklim değişikliğiyle mücadele bahanesiyle uluslararası ticarete yeni engellerin getirilmesine karşı çıkıyorlar.

Taraflar, biyolojik çeşitlilik alanında uluslararası işbirliği ve değişimlerin geliştirilmesini kararlılıkla teşvik edeceklerdir,

Bu alanda küresel yönetişim sürecine aktif olarak katılmak, insan ve doğanın uyumlu gelişimini ve ayrıca küresel sürdürülebilir kalkınmanın çıkarları doğrultusunda yeşil dönüşümü ortaklaşa teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Devlet başkanları, yeni bir koronavirüs enfeksiyonu salgınıyla mücadele, iki ülke nüfusunun ve dünya halklarının yaşamını ve sağlığını koruma konusunda Rusya ve Çin arasındaki ikili ve çok taraflı formatlarda etkili işbirliğini olumlu değerlendiriyor. Taraflar, yeni bir koronavirüs enfeksiyonuna karşı aşıların ve tedavisine yönelik ilaçların geliştirilmesi ve üretilmesinde işbirliğini artırmaya, halk sağlığı ve modern tıp alanındaki işbirliğini derinleştirmeye devam edecek. Taraflar, iki ülke vatandaşları arasındaki temasların uygulanmasında sağlığın, güvenliğin ve düzenin güvenilir bir şekilde korunması adına salgın önleyici tedbirler konusunda koordinasyonu güçlendirmeyi amaçlıyor. Taraflar, iki ülkenin yetkili makamları ve bölgelerinin sınır bölgelerinde karantina önlemlerinin alınması ve sınır kontrol noktalarının istikrarlı bir şekilde işletilmesi için çalışmalarını olumlu değerlendirdi ve salgının ortak önlenmesi ve kontrolü için bir mekanizma oluşturma konusunu çözmeyi amaçlıyor. sınır kontrol noktalarında anti-salgın önlemleri ortaklaşa planlamak, bilgi alışverişi yapmak ve altyapı inşa etmek, malların gümrük işlemlerinin etkinliğini artırmak amacıyla sınır bölgeleri.

Taraflar, yeni bir koronavirüs enfeksiyonunun kökeni sorununun bilimsel düzlemde yattığını vurguluyor. Bu konudaki araştırmalar küresel bilgiye dayanmalıdır, bunun için dünyanın her yerinden bilim adamları arasında işbirliği kurmak gerekir. Partiler bu konunun siyasallaştırılmasına karşı çıkıyorlar. Rus tarafı, yeni koronavirüs enfeksiyonunun kaynağını belirlemek için Çin ve DSÖ'nün ortak çalışmasını memnuniyetle karşılar ve Çin-DSÖ tarafından bu konuda hazırlanan ortak raporu destekler. Taraflar, uluslararası toplumu, koronavirüsün kökenine ilişkin araştırmalar sırasında ciddi bir bilimsel yaklaşım için birlikte durmaya çağırıyor.

Rus tarafı, Çin tarafının 2022'de Pekin'deki Kış Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına başarılı bir şekilde ev sahipliği yapmasını destekliyor.

Taraflar, spor ve Olimpik hareket alanındaki ikili işbirliğinin seviyesini çok takdir etmekte ve daha ilerici gelişimine hazır olduklarını ifade etmektedirler.

III

Taraflar, uluslararası güvenlik alanındaki ciddi zorluklardan derin endişe duyuyorlar ve tüm ülkelerin halklarının kaderlerinin birbirine bağlı olduğu gerçeğinden hareket ediyorlar. Hiçbir devlet, güvenliğini tüm dünyanın güvenliğinden ayrı olarak ve diğer devletlerin güvenliği pahasına sağlayamaz veya sağlamamalıdır. Uluslararası toplum, evrensel, kapsamlı, bölünmez ve sürdürülebilir güvenliğin sağlanması adına küresel yönetişimde aktif rol almalıdır.

Taraflar, temel çıkarlarını, devlet egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma konusunda karşılıklı kararlılıklarını bir kez daha teyit ederler ve dış güçlerin iç işlerine müdahalesine karşı çıkarlar.

Rus tarafı, "Tek Çin" ilkesine bağlılığını yeniden teyit eder, Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit eder ve Tayvan'ın bağımsızlığına her şekilde karşı çıkar.

Rusya ve Çin, ortak komşu bölgelerde güvenlik ve istikrarı baltalamak için dış güçlerin eylemlerine karşı çıkıyor, egemen ülkelerin iç işlerine herhangi bir bahaneyle dış güçlerin müdahalesine karşı çıkmak, "renkli devrimlere" karşı çıkmak ve yukarıda belirtilen alanlarda işbirliğini artıracaktır.

Taraflar, terörizmi tüm tezahürleriyle kınıyor, BM'nin merkezi rolüyle birleşik bir küresel terörle mücadele cephesi oluşturma fikrini teşvik ediyor, terörle mücadele için çok taraflı çabalar alanında siyasi koordinasyonu ve yapıcı etkileşimi güçlendirmeyi savunuyorlar. Taraflar, terörle mücadele konularının siyasallaştırılmasına ve çifte standart politikasının araç setine dönüştürülmesine bir diğer ifade ilea let edilmesine karşı çıkıyorlar, jeopolitik alanda diğer devletlerin iç işlerine müdahale uygulamasını kınıyorlar. Terörist ve aşırılık yanlısı grupların kullanımı yoluyla ve ayrıca uluslararası terörizm ve aşırıcılıkla mücadele bayrağı altında amaçlar. Taraflar, münferit devletlerin, askeri-politik ittifakların veya koalisyonların, başkalarının güvenliğine zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak tek taraflı askeri avantajlar elde etme amacını güttüğünü dikkate alırlar, haksız rekabet yöntemlerini de içeren, jeopolitik rekabeti yoğunlaştıran, düşmanlık ve çatışmayı şişiren, uluslararası güvenlik ve küresel stratejik istikrar alanındaki düzeni ciddi şekilde baltalayan yöntemlerdir. Taraflar, NATO'nun daha da genişlemesine karşı çıkmakta, Kuzey Atlantik İttifakı'nı Soğuk Savaş döneminin ideolojik yaklaşımlarını terk etmeye, diğer ülkelerin egemenliğine, güvenliğine ve çıkarlarına, uygarlık, kültürel ve tarihsel yollarının çeşitliliğine saygı duymaya ve anlaşmaya varmaya çağırmaktadır. diğer devletlerin tarafsız ve adil bir şekilde barışçıl gelişimi. Asya-Pasifik bölgesinde kapalı blok yapıların ve karşı kampların oluşmasına karşı çıkan taraflar, ABD Hint-Pasifik stratejisinin bu bölgede barış ve istikrara olumsuz etkisi konusunda son derece temkinli davranıyorlar. Rusya ve Çin, Asya-Pasifik Bölgesi'nde (APR) üçüncü ülkelere yönelik olmayan ve barış, istikrar ve refah sağlayan eşit, açık ve kapsayıcı bir güvenlik sistemi inşa etmek için tutarlı çabalar gösteriyor.

Taraflar, Nükleer Savaş ve Silah Yarışının Önlenmesine İlişkin Beş Nükleer Silahlı Devletin Liderleri tarafından kabul edilen Ortak Açıklamayı memnuniyetle karşılar ve tüm nükleer silaha sahip Devletlerin Soğuk Savaş zihniyetini ve sıfır toplamlı oyunları terk etmesi gerektiğine inanırlar. Ulusal güvenlik politikalarında nükleer silahların rolünü azaltmak, yurtdışında konuşlandırılmış nükleer silahları geri çekmek, küresel füze savunmasının (ABM) sınırsız gelişimini dışlamak, nükleer savaş riskini ve askeri nükleer potansiyele sahip ülkeler arasındaki herhangi bir silahlı çatışmayı azaltmak için etkili adımlar atmak.

Taraflar, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'nın, savaş sonrası uluslararası güvenlik sisteminin önemli bir parçası olan uluslararası silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme sisteminin temel taşı olduğunu teyit ederler. Bu madde, dünyada barışın ve kalkınmanın sağlanmasında vazgeçilmez bir rol oynamaktadır. Uluslararası toplum, Antlaşma'nın üç sütununun dengeli bir şekilde uygulanmasına katkıda bulunmalı ve bu belgenin güvenilirliğini, etkinliğini ve evrenselliğini korumak için birlikte çalışmalıdır.

Tarafların ABD, İngiltere ve Avustralya'nın (AUKUS) "üçgen güvenlik ortaklığının" kurulmasından ciddi endişe duyması, özellikle nükleer denizaltılar alanında işbirliğine başlama kararlarıyla, stratejik istikrarı etkileyen alanlarda katılımcıları arasında işbirliğinin derinleştirilmesini sağlar.

Rusya ve Çin, bu tür eylemlerin Asya-Pasifik bölgesinin güvenliğini ve sürdürülebilir kalkınmasını sağlama görevleriyle çeliştiğine, bölgede bir silahlanma yarışı başlatma riskini artırdığına ve ciddi nükleer silahlanma riskleri yarattığına inanıyor. Taraflar, bu tür adımları şiddetle kınıyor ve AUKUS katılımcılarını bölgede barışı, istikrarı ve kalkınmayı korumak için nükleer ve füzelerin yayılmasının önlenmesi konusundaki yükümlülüklerini birlikte sadakatle yerine getirmeye çağırıyor.

Taraflar, Japonya'nın Fukushima nükleer santralinden okyanusa radyoaktif su aktarma planları ve bu tür eylemlerin potansiyel çevresel etkisi konusunda derin endişe duymaktadır. Taraflar, radyoaktif suyun bertarafına tüm sorumlulukla yaklaşılması ve Japonya tarafı ile komşu devletler arasındaki anlaşmalar temelinde düzgün bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgularlar, diğer paydaşlar ve ilgili uluslararası yapılar ve uluslararası hukuka uygun olarak şeffaflığa, bilimsel muhakemeye tabidir.

Taraflar, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'ndan çekilmesinin, kara konuşlu orta menzilli ve kısa menzilli füzelerin araştırma ve geliştirmesinin hızlandırılması ve bunları Asya-Pasifik ve Avrupa gibi bölgelerde konuşlandırma arzusunun olduğuna inanıyor.  Taraflar, ABD tarafından silah kontrolü alanındaki bir dizi önemli uluslararası anlaşmanın feshedilmesinin uluslararası ve bölgesel güvenlik ve istikrar üzerinde son derece olumsuz bir etkisi olduğunu belirtiyorlar. Taraflar, ABD'nin küresel füze savunması geliştirme ve unsurlarını dünyanın çeşitli bölgelerinde konuşlandırma planlarının ilerlemesiyle birlikte, grevleri ve diğer stratejik görevleri silahsızlandırmak için yüksek hassasiyetli nükleer olmayan silahların potansiyelini oluşturma konusundaki endişelerini dile getiriyorlar. Taraflar, uzayın barışçıl amaçlarla kullanılmasının önemini vurgularlar, BM Uzayın Barışçıl Kullanımları Komitesi'nin uluslararası işbirliğini teşvik etme, uzay alanındaki faaliyetlerin uluslararası uzay hukuku ve düzenlemesini sürdürme ve geliştirmedeki merkezi rolünü kuvvetle desteklerler.

Rusya ve Çin, uzay faaliyetlerinin uzun vadeli sürdürülebilirliği ve dış uzay kaynaklarının keşfi ve kullanımı gibi karşılıklı çıkarları olan konularda işbirliğini geliştirmeye devam edecek. Taraflar, tek tek devletlerin, uzayı silahlı bir çatışma alanına dönüştürme girişimlerine karşı çıkıyorlar, uzayın silahlanmasını ve uzayda bir silahlanma yarışını önlemek için gerekli tüm çabayı gösterme niyetlerini yineliyorlar. Uzayda askeri üstünlük sağlamaya ve onu muharebe operasyonları için kullanmaya yönelik faaliyetlere karşı çıkacaklar. Taraflar, yasal olarak bağlayıcı çok taraflı bir belgeyi sonuçlandırmak için mümkün olan en kısa sürede müzakereleri başlatma gereğini yinelerler. Silahların uzaya yerleştirilmesinin önlenmesi, uzay nesnelerine karşı kuvvet kullanımı veya kuvvet tehdidinin önlenmesine ilişkin Rus-Çin anlaşma taslağı, bir silahlanma yarışının önlenmesi ve uzayın silahlandırılması için temel ve güvenilir garantiler sağlayacak. Rusya ve Çin, uluslararası birinci olmayan silah girişimi/uzayda siyasi taahhüt de dahil olmak üzere uygun şeffaflık ve güven artırıcı önlemlerin de uzayda bir silahlanma yarışını önleme hedefine katkıda bulunabileceğini vurgulamaktadır, bununla birlikte, bu tür önlemler, dış uzay faaliyetlerini yöneten yasal olarak bağlayıcı etkili bir rejimi tamamlamalı, ancak yerini almamalıdır.

Taraflar, Bakteriyolojik (Biyolojik) ve Toksin Silahların Geliştirilmesi, Üretimi ve Stoklanmasının Yasaklanması ve Bunların İmha Edilmesine İlişkin Sözleşmenin (BTWC) uluslararası barış ve güvenliğin bir direği olarak gerekli olduğu konusundaki kanaatlerini yeniden teyit ederler. Rusya ve Çin, Sözleşme'nin otoritesini ve etkinliğini sürdürme konusundaki kararlılıklarını vurgulamaktadır. Taraflar, BTWC'ye tam olarak uyulması ve BTWC'nin daha da güçlendirilmesi gereğini yeniden teyit eder, kurumsallaşması, mekanizmalarının güçlendirilmesi ve etkili bir doğrulama mekanizmasına sahip Sözleşmeye ilişkin yasal olarak bağlayıcı bir Protokolün kabul edilmesinin yanı sıra Sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili herhangi bir sorunun çözümünde ve işbirliği yoluyla da dahil olmak üzere düzenli istişarelerde bulunulacaktır. Taraflar, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin iç ve dış askeri-biyolojik faaliyetlerinin BTWC'ye uyum konusunda uluslararası toplumda ciddi endişeler ve sorular ortaya çıkardığını vurgulamaktadır.

Taraflar, bu tür faaliyetlerin Rusya Federasyonu ve Çin'in ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturduğu ve ilgili bölgelerin güvenliğine zarar verdiği görüşündedir. Taraflar, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerini, askeri biyolojik faaliyetleri hakkında açık, şeffaf ve sorumlu bir şekilde hareket etmeye ve uygun şekilde raporlamaya çağırır, etkin bir doğrulama mekanizması ile BTWC'ye yasal olarak bağlayıcı bir Protokol üzerindeki müzakerelerin yeniden başlatılmasını desteklemenin yanı sıra, yurtdışında ve kendi ulusal topraklarında yürütülmektedir.

Taraflar, kimyasal silahlardan arındırılmış bir dünya inşa etme hedefine ulaşma konusundaki taahhütlerini yeniden teyit ederek, Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin tüm taraflarını, Sözleşmenin güvenilirliğini ve etkinliğini ortaklaşa korumaya çağırır. Rusya ve Çin, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün siyasallaşmasından derin endişe duyuyor ve tüm üyelerini dayanışma ve işbirliğini güçlendirmeye, uzlaşmaya dayalı karar alma geleneğini korumaya çağırıyor. Rusya ve Çin, Sözleşmeye taraf olan ve kimyasal silahları imha etme sürecini tamamlamamış tek devlet olan ABD'nin, kimyasal silah stoklarının ortadan kaldırılmasını hızlandırması konusunda ısrar ediyor. Taraflar, silahların yayılmasının önlenmesi alanındaki devletlerin yükümlülükleri ile ileri teknolojilerin ve ilgili malzeme ve teçhizatın barışçıl amaçlarla kullanımında meşru uluslararası işbirliğinin çıkarları arasında bir dengenin korunmasının önemini vurgulamaktadır.

Taraflar, Çin'in inisiyatifiyle BM Genel Kurulu'nun 76. oturumunda onaylanan ve Rusya tarafından ortaklaşa kaleme alınan uluslararası güvenlik bağlamında barışçıl kullanım alanında uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesine ilişkin kararı ve içinde belirlenen hedeflere uygun olarak tutarlı bir şekilde uygulanmasına güvenmektedir. Taraflar, yapay zeka alanında yönetişim konularına büyük önem vermektedir. Taraflar, yapay zeka konularında diyalog ve temasları güçlendirmeye hazır. Taraflar, uluslararası bilgi güvenliği alanındaki işbirliğini derinleştirmeye ve açık, güvenli, sürdürülebilir ve erişilebilir bir BİT ortamı oluşturmaya katkıda bulunmaya hazır olduklarını yinelerler. Taraflar, BM Şartı tarafından onaylanan kuvvet kullanmama, devlet egemenliğine ve temel insan hak ve özgürlüklerine saygı, diğer devletlerin içişlerine karışmama ilkelerinin bilgi alanı için geçerli olduğunu vurgular. Rusya ve Çin, BM'nin uluslararası bilgi güvenliğine yönelik tehditlere yanıt vermedeki kilit rolünü bir kez daha teyit ediyor ve Örgüt'ün bu alanda devletler için yeni davranış standartları geliştirmesine desteklerini ifade ediyor.

Taraflar, küresel IIS müzakere sürecinin tek bir mekanizma çerçevesinde uygulanmasını memnuniyetle karşılarlar, bu bağlamda, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin (BİT) Kullanımında Güvenlik ve BİT 2021-2025 (OEWG) konulu BM Açık Uçlu Çalışma Grubunun faaliyetlerini desteklemekte ve birleşik bir konumdan hareket etmeye hazır olduklarını ifade etmektedirler.

Taraflar, BM Genel Kurulu'nun 74/247 ve 75/282 sayılı kararlarına desteklerini yinelerler, ilgili Hükümet Uzmanları Özel Komitesi'nin çalışmalarını desteklerler ve BİT'in suç amaçlı kullanımıyla mücadeleye ilişkin uluslararası bir sözleşmenin geliştirilmesine ilişkin BM içinde müzakereleri kolaylaştırırlar. Taraflar, yetkili bir anlaşma üzerinde erken anlaşmayı garanti altına almak için tüm tarafların müzakerelere yapıcı katılımını sağlamak için inisiyatif alırlar, evrensel ve kapsamlı bir sözleşme ve 75/282 sayılı karara tam olarak uygun olarak 78. oturumda BM Genel Kuruluna sunar.

Bu amaçlar doğrultusunda, Rusya ve Çin, müzakerelerin temeli olarak böyle bir sözleşmenin ortak bir taslağını sundular. Taraflar, İnternet yönetiminin uluslararasılaşmasına yönelik rotayı desteklerler, interneti yönetmek için eşit haklara sahip olurlar, İnternetin ulusal kesimlerinin güvenliğini düzenleme ve güvence altına alma konusundaki egemen haklarını sınırlamaya yönelik herhangi bir girişimi kabul edilemez olarak değerlendirirler, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin bu sorunların çözümüne daha aktif katılımıyla ilgilenirler.

Taraflar, 2015 tarihli ilgili hükümetler arası anlaşma temelinde uluslararası bilgi güvenliğinin sağlanması alanında ikili işbirliğini derinleştirmeyi amaçlıyor. Bu amaçla, Taraflar yakın gelecekte bu alanda Rus-Çin işbirliği için bir plan kabul etme konusunda anlaşmışlardır.

IV

Taraflar, dünya güçleri ve BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak Rusya ve Çin'in ahlaki ilkelere ve sorumluluğa sıkı sıkıya bağlı kalma niyetinde olduklarını, BM'nin uluslararası ilişkilerde merkezi bir koordinasyon rolü oynadığı uluslararası sistemi kararlılıkla gözetmediklerini, BM Şartı'nın amaçları ve ilkeleri de dahil olmak üzere uluslararası hukuka dayalı dünya düzeni, çok kutupluluğu teşvik eder ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini teşvik eder, birlikte daha müreffeh, istikrarlı ve adil bir dünya inşa eder ve birlikte yeni bir tür uluslararası ilişkiler oluşturur.

Rus Tarafı, Çin Tarafının, dünya toplumunun dayanışmasını güçlendirmek ve ortak zorluklara yanıt vermek için çabaları birleştirmek amacıyla insanlık için ortak bir kadere sahip bir topluluk inşa etme konseptinin olumlu önemini not eder. Çin Tarafı, Rus Tarafının adil bir çok kutuplu uluslararası ilişkiler sistemi oluşturma çabalarının olumlu önemini onaylamaktadır.

Taraflar, dünya savaşı trajedisinin tekrarını önlemek için, faşist saldırganların, militarist işgalcilerin ve onların suç ortaklarının vahşetinin sorumluluğunu eşitlemeye, muzaffer ülkelerin onurunu lekelemeye ve lekelemeye yönelik eylemleri kararlılıkla kınayacaklardır. Taraflar, dünya güçleri arasında karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı yarara dayalı işbirliğine dayalı yeni bir tür ilişkiler kurulmasını savunuyorlar.

Yeni tip Rus-Çin devletlerarası ilişkilerinin Soğuk Savaş döneminin askeri-politik ittifaklarından daha üstün olduğunu onaylıyorlar. İki devlet arasındaki dostluğun sınırı yoktur, işbirliğinde yasak bölge yoktur, ikili stratejik işbirliğinin güçlendirilmesi üçüncü ülkelere yönelik değildir, değişen uluslararası ortamdan ve üçüncü ülkelerdeki durum değişikliklerinden etkilenmez.

Taraflar, uluslararası toplumu bölmek değil, konsolide etmenin gerekliliğini, çatışmadan ziyade işbirliğine olan ihtiyacı yineliyorlar. Taraflar, zayıfların güçlülerin avı haline geldiği, uluslararası ilişkilerin büyük güçler arasında bir çatışma durumuna dönmesine karşı çıkıyorlar. Taraflar, genel kabul görmüş ve uluslararası hukuka uygun biçim ve mekanizmaların, tek tek ülkeler veya ülke blokları tarafından "dar bir daire" içinde geliştirilen belirli kurallarla değiştirilmesi girişimlerine karşı çıkmak, uluslararası sorunların uzlaşma temelinde değil, çözüme kavuşturulmasına karşı çıkmak niyetindedir. Atlatma planları aracılığıyla, güç, taciz, tek taraflı yaptırımlar ve sınır ötesi yargı politikalarına karşı çıkmak ve ihracat kontrol politikalarının kötüye kullanılmasına karşı çıkmak, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarına uygun olarak ticaretin kolaylaştırılmasını desteklemek. Taraflar, dış politika koordinasyonunu oluşturma, gerçek çok taraflılığı uygulama, çok taraflı platformlarda işbirliğini güçlendirme, ortak çıkarları koruma, uluslararası ve bölgesel güç dengesini koruma ve küresel yönetişimi iyileştirme niyetlerini yeniden teyit ettiler.

Taraflar, dış politika koordinasyonunu oluşturma, gerçek çok taraflılığı uygulama, çok taraflı platformlarda işbirliğini güçlendirme, ortak çıkarları koruma, uluslararası ve bölgesel güç dengesini koruma ve küresel yönetişimi iyileştirme niyetlerini yeniden teyit ettiler.

Taraflar, Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) merkezi rolüne dayanan çok taraflı ticaret sistemini desteklemekte ve savunmakta, DTÖ reformunda aktif rol almakta, tek taraflı yaklaşımlara ve korumacılığa karşı çıkmaktadır. Taraflar, Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) merkezi rolüne dayanan çok taraflı ticaret sistemini desteklemekte ve savunmakta, DTÖ reformunda aktif rol almakta, tek taraflı yaklaşımlara ve korumacılığa karşı çıkmaktadır. Taraflar, ortak endişe konusu olan ticari ve ekonomik konularda ortaklık diyalogunu ve pozisyonların koordinasyonunu güçlendirmeye hazırdır, küresel ve bölgesel değer zincirlerinin sürdürülebilir ve istikrarlı işleyişine katkıda bulunmak, daha açık, kapsayıcı, şeffaf, ayrımcı olmayan bir uluslararası ticaret ve ekonomik kurallar sistemini teşvik etmek.

Taraflar, uluslararası ekonomik işbirliği ve kriz karşıtı müdahale tedbirleri konularını tartışmak için önemli bir diyalog platformu olarak G20 formatını desteklerler, G20 içinde dayanışma ve işbirliği ruhunun güçlendirilmesine ortaklaşa katkıda bulunmak, salgın hastalıklarla uluslararası mücadele gibi alanlarda derneğin öncü rolünü desteklemek, küresel ekonominin toparlanması, kapsayıcı sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi, küresel zorluklara karşı toplu mücadelenin çıkarları doğrultusunda adil ve rasyonel bir temelde küresel ekonomik yönetişim sisteminin iyileştirilmesi.

Rus Tarafı, 2022 yılında organizasyon başkanı olarak Çin Tarafına tam destek sağlayacak ve XIV BRICS Zirvesi'nin verimli bir şekilde düzenlenmesine yardımcı olacaktır. Rusya ve Çin, Şanghay İşbirliği Örgütü'nü (SCO) kapsamlı bir şekilde güçlendirmeyi ve evrensel olarak kabul edilen uluslararası hukuk, çok taraflılık, eşit, ortak, bölünmez, kapsamlı ve sürdürülebilir güvenlik ilkelerine dayanan çok merkezli bir dünya düzenini şekillendirmedeki rolünü daha da geliştirmeyi amaçlıyor.

ŞİÖ üye devletlerinin güvenliğine yönelik zorluklara ve tehditlere karşı koymak için mekanizmaların iyileştirilmesine ilişkin anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanmasının önemli olduğunu düşünüyorlar ve bu sorunun çözülmesi bağlamında, ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Yapısının işlevselliğinin genişletilmesini savunuyorlar.

Tarafların, ticarette ŞİÖ üyesi ülkeler arasındaki ekonomik etkileşime yeni bir nitelik ve dinamikler kazandırılmasına katkıda bulunacakları, üretim, ulaşım, enerji, finans, yatırım, tarım, gümrük, telekomünikasyon, yenilik ve gelişmiş, kaynak tasarruflu, enerji verimli ve "yeşil" teknolojilerin kullanımı dahil olmak üzere karşılıklı ilgi duyulan diğer alanlardır.

Taraflar, Şanghay İşbirliği Örgütü üye devletlerinin hükümetleri arasında 2009 uluslararası bilgi güvenliği alanında işbirliğine ilişkin Anlaşma temelinde ve ayrıca Profil Uzmanlar Grubu çerçevesinde ŞİÖ çerçevesinde verimli etkileşimin önemini bir kez daha vurgulamaktadır. Bu bağlamda, 17 Eylül 202'de Duşanbe'de, 2022-2023 için Uluslararası Bilgi Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin ŞİÖ Üye Devletleri Arasındaki Etkileşim Planının ŞİÖ Üye Devletleri Devlet Başkanları Konseyi tarafından kabul edilmesini memnuniyetle karşılarlar.

Rusya ve Çin, ŞİÖ'nün ilerici gelişimi için kültürel ve insani işbirliğinin giderek artan öneminden hareket etmektedir. ŞİÖ üye devletlerinin halkları arasındaki karşılıklı anlayışı güçlendirmek için kültürel bağlar, eğitim, bilim ve teknoloji, sağlık, çevre koruma, turizm, insandan insana ilişkiler, spor gibi alanlarda işbirliğini etkin bir şekilde geliştirmeye devam edeceklerdir.

Rusya ve Çin, APEC'in ekonomik konularda Asya-Pasifik'in önde gelen çok taraflı diyalog platformu olarak rolünü güçlendirmek için çalışmaya devam edecek. Taraflar, bölgede özgür, açık, adil, ayrımcı olmayan, şeffaf ve öngörülebilir bir ticaret ve yatırım ortamı yaratmaya vurgu yaparak Putrajaya APEC Kalkınma Yönergelerini 2040 yılına kadar başarıyla uygulamak için eylemlerin koordinasyonunu yoğunlaştırmayı planlıyorlar.                                                                                      

Yeni koronavirüs enfeksiyonu pandemisine karşı mücadele ve ekonomik toparlanma, çok çeşitli farklı yaşam alanlarının dijitalleştirilmesi, uzak bölgelerin ekonomik olarak toparlanması ve APEC ile diğer bölgesel çok taraflı birlikler arasında uyumlu bir gündemle etkileşimin kurulmasına özel önem verilecektir. Taraflar, Rusya Hindistan Çin formatı çerçevesinde işbirliğini geliştirmenin yanı sıra Doğu Asya Zirvesi, ASEAN Bölgesel Güvenlik Forumu, ASEAN üye ülkelerinin Savunma Bakanları Toplantısı ve diyalog ortakları gibi mekanlarda etkileşimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Rusya ve Çin, ASEAN'ın Doğu Asya'da işbirliğini geliştirmedeki merkezi rolünü destekliyor, ASEAN ile işbirliğini derinleştirme konusunda koordinasyonu geliştirmeye devam ediyor ve halk sağlığı, sürdürülebilir kalkınma, terörle mücadele ve ulusötesi suçla mücadele alanlarında ortaklaşa işbirliğini teşvik ediyor.

Taraflar, bölgesel mimarinin önemli bir unsuru olarak ASEAN'ın rolünü güçlendirmek için çalışmaya devam etmeyi planlamaktadırlar.

4 Şubat 2022 tarihinde Kremlin tarafından yayınlanan bu bildiri  http://kremlin.ru/supplement/5770 ‘den alınarak Rusçadan Türkçeye çevrilmiştir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.